Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chính trị

Tính chiến đấu trong công tác tư tưởng hiện nay

Cập nhật lúc 06:51 01/08/2020

(ĐTTA) - Công tác tư tưởng là một bộ phận rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta hết sức quan tâm đến công tác tư tưởng. Khi chưa giành được chính quyền, nhờ công tác tư tưởng mà Đảng đã vận động, tập hợp được quần chúng thành phong trào đấu tranh sâu rộng và chính quần chúng được giác ngộ đó trở thành động lực quyết định cho cuộc cách mạng dành chính quyền. Từ khi có chính quyền, nhờ Đảng ta làm tốt công tác tư tưởng mà cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển, từ không thành có, từ yếu thành mạnh, để rồi đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, đưa nước nhà từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy, không phải lúc nào, ở đâu và ai cũng nhận thức đầy đủ vai trò của công tác tư tưởng; nhất là ngày nay, khi Đảng và chính quyền đã vững mạnh, lại hoạt động trong cơ chế thị trường, nhiều vấn đề đặt ra trong xã hội nói chung, trong công tác xây dựng Đảng nói riêng, chúng ta không thể xem thường được. Những bài học của Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã cho ta thấy tác động to lớn của công tác tư tưởng đến nhường nào. Cho nên lúc này chúng ta không thể buông lơi, xem nhẹ công tác tư tưởng được. Cứ tưởng là có chính quyền rồi, có bộ máy rồi, có kinh tế rồi mà coi nhẹ công tác tư tưởng là sẽ bị trả giá chưa biết lúc nào. Đành rằng làm công tác tư tưởng hiện nay, khi mà chủ nghĩa cơ hội, thực dụng đang len lỏi vào mọi cấp, mọi ngành, mọi nơi, không dễ một chút nào, nếu không nói là rất khó. Nhưng với kinh nghiệm thực tiễn, với bề dày từng trải của công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, cũng như những thành quả cách mạng mà Đảng đã đạt được, là cơ sở để công tác tư tưởng tiếp tục làm tốt vai trò lịch sử của mình trong giai đoạn mới.